Plán zimní údržby pro Klatovy a integrované obce byl zpracován v roce 2009, od té doby je s ohledem na dokončování nových komunikací každoročně aktualizován (viz Nařízení města Klatov o plánu zimní údržby).
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka těchto komunikací a chodníků na straně druhé. Zákon o pozemních komunikací stanovuje lhůty pro zajišťování sjízdnosti místních komunikacích a schůdnosti chodníků: a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin po spadu sněhu, b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin po spadu sněhu, c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.
V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (dlouhodobé nepřetržité sněžení, srážky) se přednostně udržují pouze komunikace (vozovky a chodníky) zařazené ve třídě I. V předcházejících létech se správci komunikací TSMK dařilo tyto lhůty zkracovat díky dobré organizaci a pořízenému technickému vybavení. V loňském roce byly všechny komunikace vždy uklizeny nejpozději do 12 hodin. Při zajišťování schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce v centru města bude využita stejně jako v loňském roce také veřejná služba. Zimní údržbu zabezpečují Technické služby města Klatov, které zřizují nepřetržitou dispečerskou službu – k dispozici jsou na tel. 602 847 379, 376 312 021 nebo 376 310 377. František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy Ing. Libor Hošek, ředitel TSMK